การออกแบบชุดตัวอักษรภาษาไทยที่แสดงแนวดนตรีบอสซาโนว่าแจ๊ส (Thai Type Face Design for Bossa Nova Jazz Music)

ชื่อผู้สร้างผลงาน : ชนัยชนม์ นาคน้อย (Chanaichon Narknoi)
ชื่อผลงาน : การออกแบบชุดตัวอักษรภาษาไทยที่แสดงแนวดนตรีบอสซาโนว่าแจ๊ส (Thai Type Face Design for Bossa Nova Jazz Music)
ปีการศึกษา : 2552


          การวิจัยเรื่องการออกแบบชุดตัวอักษรภาษาไทยที่แสดงแนวดนตรีบอสซาโนว่าแจ๊ส มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยและออกแบบเพื่อให้มีแบบอักษรภาษาไทยมารองรับงานออกแบบที่เกี่ยวกับดนตรีบอสซาโนว่าแจ๊ส อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการศึกษาต่อของผู้ที่สนใจงานออกแบบเกี่ยวกับการออกแบบตัวอักษรและในด้านการออกแบบที่เกี่ยวกับดนตรีแจ๊ส
    
          แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยมาจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งภาคเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านดนตรีแจ๊สและในด้านการออกแบบตัวอักษร
    
          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีแจ๊สเพื่อสรุปทิศทางในการออกแบบและใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพของงานออกแบบตัวอักษรกับกลุ่มตัวอย่าง
    
          การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดทิศทางในการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงผลงานการออกแบบและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมินผลการออกแบบ
    
          การสรุปผล ผลงานการออกแบบชุดตัวอักษรภาษาไทยที่แสดงแนวดนตรีบอสซาโนว่าแจ๊สนั้น สามารถสื่อสารบุคลิกของดนตรีบอสซาโนว่าแจ๊สได้ดีและเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มตัวอย่าง


          The master thesis of Thai typeface design for Bossa Nova Jazz Music is aimed to research and create Thai font for represent the character of Bossa Nova Jazz. Also, it provides guidance on further study of those interestd in typographic and design-related.

          The source of information presented in this research is from both documents and interviewing the experts in jazz and typography designers.

          Tools of research are from interviewing the jazz music professionals in order to summarize the design direction and use questionnaires to evaluate the effectiveness of the typeface with sample works.

          The data analysis is divided into 3 parts : (1) to determine the direction in the design, (2)data analysis for design improvement and (3) data analysis for design evaluation.

          In conclusion, the design proposal in Thai typeface design for Bossa Nova Jazz Music, it could communicate to the audience very well and mostly preferred.