จักสานทางมะพร้าว

ชื่อผู้สร้างผลงาน : ตำบลฆะมัง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ชื่อผลงาน : จักสานทางมะพร้าว


          ตำบลฆะมัง ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ ที่อุดมไปด้วยต้นมะพร้าวและทรัพยากรพันธุ์ไม้อื่นๆอีกมากมาย ชาวบ้านตำบลฆะมัง การจักสานทางมะพร้าวจึงเป็นการนำวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ประกอบกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานจากบรรพบุรุษที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นจวบจน กระทั่งปัจจุบัน  ผู้คิดริเริ่มจักสานทางมะพร้าว อาจเรียกได้ว่าเป็นความบังเอิญที่อยู่มาวันหนึ่งนางเพชรา อัมพฤกษ์ได้ประดิษฐ์งานจักสานขึ้นมาชิ้นหนึ่งเพื่อให้บุตรสาวนำไปส่งคุณครูที่โรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย จากเหตุการณ์นั้นปรากฏว่างานจักสานที่นางเพชราประดิษฐ์ขึ้นมา เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนเป็นจำนวนมาก นางเพชราจึงทำขายเพื่อเป็นรายได้เสริม ผลิตภัณฑ์จักสานที่นางเพชราทำขายนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะไม่เพียงแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งยังคงทนแข็งแรง มีหลากหลายรูปแบบตามประโยชน์ใช้สอยตามความต้องการของผู้บริโภค

          นางเพชรา ปัจจุบัน เปลี่ยน ชื่อ เป็น นางนลินทิพย์ จึงจัดตั้งกลุ่มอาชีพจักสานขึ้นโดยใช้ชื่อว่า “กลุ่มหัตกรรมทางมะพร้าวบ้านสวนแตง” เมื่อปี พ.ศ. 2541 เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพทั้งที่เป็นอาชีพหลักสำหรับสมาชิกบางราย และอาชีพเสริมสำหรับชาวบ้านที่ว่างจากทำนา ทำสวน เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญภายในท้องถิ่น เพราะทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตมีมากในท้องถิ่น จึงเป็นการลดต้นทุนการผลิตทำให้สินค้ามีราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่กับชุมชนสืบไป ไม่เลือนหายไปตามกาลเวลา และยังเปิดโอกาสให้ศึกษาดูงานและเรียนรู้วิธีการผลิตของกลุ่ม เพื่อให้บุคคลภายนอก นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาและซึมซับอีกหนึ่งภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษไทย มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ 1.มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี 2551 2.ผลิตภัณฑ์จักสานจากทางมะพร้าว ระดับ 3 ดาว

 

ที่มา

http://www.rakbankerd.com/agriculture/open.php?id=1163&s=tblblog