การออกแบบภาพเคลื่อนไหวเพื่อถ่ายทอดเสียงดนตรีสำหรับคนหูหนวก (Musical Motion Graphic Design for the Deaf)

ชื่อผู้สร้างผลงาน : หาญพล เจือเพ็ชร์ (Harnpon Juapetch)
ชื่อผลงาน : การออกแบบภาพเคลื่อนไหวเพื่อถ่ายทอดเสียงดนตรีสำหรับคนหูหนวก (Musical Motion Graphic Design for the Deaf)
ปีการศึกษา : 2548

 

          งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและออกแบบภาพเคลื่อนไหวเพื่อถ่ายทอดเสียงดนตรีสำหรับคนหูหนวก และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของคนหูหนวกที่มีต่องานออกแบบภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้ได้แนวทางและรูปแบบของสื่อที่เหมาะสมในการถ่ายทอดเสียงดนตรีให้คนหูหนวกสามารถรับรู้และเข้าใจถึงความรู้สึกและอารมณ์ของเสียงดนตรีได้ โดยใช้ภาพเคลื่อนไหวแทนที่เสียงดนตรีเพื่อชดเชยการได้ยิน

          โดยมีวิธีการศึกษาข้อมูลทั้งทางภาคเอกสารและภาคสนาม รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์หารูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม แล้วจึงได้จัดทำผลงานแบบร่างและนำเสนอแก่ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและจัดทำผลงานการออกแบบที่เสร็จสมบูรณ์ อันประกอบด้วย

          1)งานออกแบบภาพเคลื่อนไหวของโน้ตดนตรี เพื่อถ่ายทอดเสียงดนตรีสำหรับคนหูหนวก จำนวน 7 ชิ้น ได้แก่ ภาพเคลื่อนไหวของตัวโน้ตในเสียง โด เร มี ฟา ซอล ลา ที และโด เป็นภาพเคลื่อนไหวในนามสกุล .swf

          2)งานออกแบบภาพเคลื่อนไหวประกอบเพลง โด เร มี ความยาว 60 วินาที ในนามสกุล .swf

          จากนั้นได้นำผลงานการออกแบบภาพเคลื่อนไหวเข้าทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เพื่อนำผลการศึกษาสรุปและอภิปรายผล

          จากการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีความเห็นต่องานออกแบบภาพเคลื่อนไหวเพื่อถ่ายทอดเสียงดนตรีสำหรับคนหูหนวกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ว่าจะสามารถถ่ายทอดเสียงดนตรีสำหรับคนหูหนวกได้
 

          The objectives of this research were to study and design the music motion graphics to represent the music for the deaf. This research also focuses on the opinion of the deaf towards the music motion graphics which will be used as the guideline for designing an appropriate style and methodology of voice transferring to the deaf in order to compensate the hearing incapability of the deaf. As a consequence of the research, the deaf should be able to recognize and understand the feeling and emotion of music.

          The method of study used for gathering data was document research and interviewed experts. Consequently, I designed a sketched design and presented it to these experts for gathering the feedback in order to develop an even more practical design. The details are as follow:

          1)The 7 notes motion graphic for the deaf in .swf file by using 7 motion graphics representing the 7 misical notes which are Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti and Do.

          2)The 60 second Do-Re-Mi motion graphic in .swf file.

          After that, these two motion graphics were tested among a purposive sampling group of the deaf.

          The result of study from the sample group found that these music motion graphics are practical and efficient in assisting them to recognize the sound of music.