โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จุดรับแขกสำหรับโรงแรมหรรษาเกาะสมุย (Samui Hansa hotel lounght chair)

ชื่อผู้สร้างผลงาน : จีระวุฒิ เต็งรัง (Jirawut Tengrung)
ชื่อผลงาน : โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จุดรับแขกสำหรับโรงแรมหรรษาเกาะสมุย (Samui Hansa hotel lounght chair)
ปีการศึกษา : 2550

           ภาคใต้เป็นภูมิภาคที่มีภูมิประเทศทางทะเลที่สวยงามขึ้นชื่อของไทย  อีกทั้งยังมีศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมของทั้งคนไทยและต่างชาติ  ทำให้เกิดโรงแรมที่พักแบบต่างๆที่ต้องการการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อนำเสนอศิลปะวัฒนะธรรมของท้องถิ่นภาคใต้ โดยเน้นที่การใช้วัสดุที่หาได้จากท้องถิ่น เช่นมะพร้าว กะลา เปลือกหอย ผ้าทอพื้นเมือง 
          วัตถุประสงค์ในการศึกษาเรื่องศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่นทางภาคใต้ โดยเฉพาะเกาะสมุย เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบการนำเสนอศิลปะพื้นบ้าน เช่นลวดลายจากงานศิลปะแขนงต่างๆ และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดคุณค่าอย่างเหมาะสมกับคุณสมบัติที่มี เพื่อให้ตรงตามความต้องการของสภาพแวดล้อมของสถานที่ โรงแรมและกลุ่มเป้าหมาย  อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และแรงงาน  ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจภายในชุมชน
          การศึกษานี้เป็นการนำแนวคิดเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับความรู้ด้านเทคโนโลยีและรูปแบบแนวคิดแบบสมัยใหม่เพื่อพัฒนารูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  และได้ผสมผสานการออกแบบเพื่อความเป็นไปได้ในการผลิตทางระบบอุตสาหกรรม โดยการใช้วัตถุดิบในการผลิตที่ได้จากธรรมชาติในท้องถิ่นและวัตถุดิบที่ได้จากงานหัตถกรรมในท้องถิ่น ประกอบกับใช้กรรมวิธีในการผลิตแบบพื้นบ้านในบางขั้นตอน โดยคำนึงถึงความสำคัญของประโยชน์ใช้สอยและการนำเสนอเอกลักษณ์พื้นบ้าน การผลิตโครงสร้างต่างๆของเฟอร์นิเจอร์ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น ผลิตด้วยกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมโดยคำนึงถึงความแข็งแรงทนทานและประโยชน์ใช้สอย
          เฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกสำหรับโรงแรมหรรษา เกาะสมุย แม้มีการใช้งานแบบไม่ต้องเคลื่อนย้ายบ่อยครั้ง แต่มีการออกแบบให้สามารถถอดประกอบได้ในบางชิ้น เพื่อประโยชน์ใช้สอยและความสะดวกในการขนย้าย เนื่องจากมีขนาดใหญ่และการใช้งานบางเวลาจากกิจกรรมภายในส่วนรับรองของโรงแรม ที่อาจมีการเคลื่อนย้ายปรับเปลี่ยนตำแหน่งของเฟอร์นิเจอร์  นอกจากนี้ได้ใช้หลักกายวิภาคเชิงกลเกี่ยวกับขนาด สัดส่วน ความสามารถและขีดจำกัดที่เหมาะสมสำหรับส่วนต่างๆของผู้ใช้
          นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการเพิ่มมูลค่าแก่ทรัพยากรและแรงงานภายในท้องถิ่น โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในท้องถิ่น โดยผ่านกระบวนการการผลิตทางอุตสาหกรรม