อาจารย์ปฐวี ศรีโสภา

ชื่อผู้สร้างผลงาน : อาจารย์ปฐวี ศรีโสภา
สาขาวิชา : การออกแบบผลิตภัณฑ์
ได้รับรางวัล : พ.ศ.2549 รางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE)

ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน พ.ศ.2548
-นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2548

ภาพผลงาน


ชื่องาน        :  สุวรรณ (Suwan)
เทคนิค        :  พับกระดาษขึ้นรูป
ขนาด          :  29 x 8 x 3 ซม.
แนวความคิด    

          เป็นผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปทรงแปลกตา สื่อถึงชนิดของสินค้า (ทุเรียนกวน) สามารถคลี่ให้แบนราบได้ โดยใช้ปริมาณกระดาษน้อย


ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน พ.ศ.2549
-    ๖ ทศวรรษ ครองราชย์ นิทรรศการศิลปะและการออกแบบ เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช๒๕๔๙ (ผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 9)

ภาพผลงาน


ชื่องาน        :  “Hot Speaker” The ambassador of good-well : Thailand-New Zealand
เทคนิค        :  Mixed media วัสดุ Microphones, Electric Cable
ขนาด          :  32 x 20 x 6 ซม.
แนวความคิด  

           Inspired by New-Zealand’s Prime Minister Helen Clark, who is as outstanding, knowledgeable and talented as men are. Interviewed by a lot of media she represent female power that can change the world!

-    ๖ ทศวรรษ ครองราชย์ นิทรรศการศิลปะและการออกแบบ เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช๒๕๔๙ (ผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 9)

ภาพผลงาน


ชื่อผลงาน    :  ออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
เทคนิค        :  Inkjet printing on paper
ขนาด          :   -
แนวความคิด    

          เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ถือเป็นดิถีฤกษ์ที่เป็นสิริมงคลยิ่ง สำหรับการเริ่มต้นในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้ตราสัญลักษณ์ประจำภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการ  เพื่อความคล่องตัวขององค์กร ในการบริหารงานเตรียมพร้อมรับนโยบายการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในอนาคคอย่างมั่นคงและเป็นเอกภาพ ภายใต้การใช้ตราสัญลักษณ์ที่มีความหมายอย่างมีเอกลักษณ์ที่ดูร่วมสมัย เป็นสากล


-    ๖ ทศวรรษ ครองราชย์ นิทรรศการศิลปะและการออกแบบ เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช๒๕๔๙ (ผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 9)

ภาพผลงาน


ชื่อผลงาน    :  The royal project (Graphic on label design for herbal drink package)
เทคนิค         :  Shrink wrap
ขนาด           :  5 x 5 x 13 ซม.
แนวความคิด    

          ในโครงการหลวง (The royal project) ได้สร้างให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายแก่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ไม่เว้นแม้แต่ชาวเขาที่เดิมประกอบอาชีพปลูกฝิ่น แต่เนื่องด้วยพระปรีชาสามารถที่ทรงดำริให้เกิดอาชีพใหม่ คือ การปลูกพืชสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ขึ้นทดแทน ทำให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดชนิดนี้บรรเทาเบาบางลงอย่างเห็นได้ชัด

          ผลงานออกแบบ Graphic บนฉลากสำหรับบรรจุภัณฑ์น้ำสมุนไพรในโครงการหลวงต้องการสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่งามสง่า และพร้อมแข่งขันทางการตลาดกับตราสินค้าอื่น โดยเน้นจุดขายหลัก คือ การเป็นสินค้าโครงการหลวง ส่วนจุดขายรอง คือ การสร้างภาพลักษณ์ที่สดใส โดดเด่น และสะดุดตา

ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน    ปี พ.ศ.2550
-    ใต้ถุนบ้าน มัณฑนศิลป์ นิทรรศการเพื่อถ่ายทอดผลงานต้นแบบจากปฏิบัติการสร้างสรรค์ของอาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา (นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 10)


ภาพผลงาน                                                                                                                              (2)

                                                       (1)                                                                                   (3)
ผลงานที่ 1


ชื่อผลงาน    : จิตวิญญาณแห่งรวงข้าว (The Spirit of rice)
เทคนิค        : ตีเกล็ด เขียนลาย ตกแต่งด้วยรวงข้าว ใช้วัสดุ ไหมทอมือ, รวงข้าว
ขนาด          :    -
แนวความคิด    
          รูปทรงเสื้อผ้า ได้รับแรงบันดาลใจจากรวงข้าว ซึ่งถือเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ในวิถีของคนไทย ชุดตัวในเปรียบเสมือนเมล็ดข้าวโดยเลือกใช้ไหมสีครีมเขียนลวดลายแบบไทย ประเพณีที่เกี่ยวกับพิธีกรรมการปลูกข้าวของไทย ชุดคลุมยาวตัวนอกสื่อถึงการโอบเมล็ดด้วยเปลือกข้าวที่ใช้เทคนิคการตีเกล็ดผ้าไหมสีน้ำตาลเข้มแล้วประดับด้วยรวงข้าว

ผลงานที่ 2


ชื่อผลงาน    : บ้านไร่ใหญ่
เทคนิค        : บรรจุภัณฑ์สุญญากาศในกล่องกระดาษแข็ง (Bag in Box) และบรรจุภัณฑ์ Standing Pouch
ขนาด          :    -
แนวความคิด    
          บรรจุภัณฑ์เมล็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว “บ้าน ไร่ใหญ่” จังหวัดกระบี่ ได้รับการออกแบบใน 2 ลักษณะ คือ บรรจุภัณฑ์สุญญากาศในกล่องกระดาษแข็ง (Bag in Box) สำหรับการซื้อเป็นของฝากที่เหมาะสำหรับปริมาณการผลิตจำนวนน้อย โดยใช้เทคนิคการพิมพ์ 3 สีลงบนกระดาษแข็ง และบรรจุภัณฑ์ Standing Pouch มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่า แต่ต้องสั่งผลิตในปริมาณมาก ใช้การพิมพ์ 2 สี คือ สีขาวและสีเขียว


ผลงานที่ 3


ชื่อผลงาน    : สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE)
เทคนิค         : พิมพ์ 2 สี
ขนาด           :    -
แนวความคิด    
         รูปทรงโดยรวมของตราสัญลักษณ์เป็นรูปกล่อง แทนหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องกับบรรจุภัณฑ์ มีลักษณะของลูกศรที่มีทิศทางพุ่งขึ้นด้านบนแทนความเจริญก้าวหน้า ใบไม้สีเขียว แทนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มือ 2 ข้าง แทนความร่วมมือกันของหน่วยงานรัฐ ฯ และเอกชน ในลักษณะของมือที่โอบรอบกล่อง สื่อถึงการดูแลรักษา ทิศของมือวิ่งสวนทางกันแทนสัญลักษณ์การหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ของวัสดุบรรจุภัณฑ์